您的位置:外语教育网>小语种>世界语 正文
  • 站内搜索:

世界语第三十一课

2006-07-28 15:19

La Tridek-unua Leciono

第三十一课 

Teksto

Revuo de Futbalistoj

En junuio de tiu ĉi jaro, ĉies atento direktiĝos al Argentino. Tiu lando, en suda Ameriko, akceptos la 16 plej bonajn futbalajn teamojn de la mondo.

Intereso pri la futbalo (kaj ĉefe pri la monda ĉampioneco, kiu okazas en ĉiu kvara jaro) senhalte kreskas; kreskas ankaŭ la nombro de la partoprenantaj landoj. En la unua ĉampioneco (1930), en Urugvajo, partoprenis nur 13 teamoj. Dum la lastaj jaroj, aliĝis proksimume 100 naciaj teamoj; sed nur 16 plej sukcesaj rajtas veturi al la finala konkurso, por akiri la oran pokalon kaj la titolon "ĉampiono de la mondo".

Kelkaj naciaj teamoj, kiuj iam distingis sin per alta nivelo en tiu ĉi sportobranĉo, nun povas partopreni nur kiel spektantoj. Ili ne sukcesis trapasi la kvalifikadon. Mi mencias nur la jenajn: Urugvajo, Ĉeĥoslovakio (ĉampiono de Eŭropo), Sovetunio.

Inter la spektantoj de la ĉi-jara ĉampioneco troviĝos multaj futbalistoj, kies nomoj flugis tra la mondo antaŭ 4 aŭ 8 jaroj: Pele, Beckenbauer, Jaŝin, Charlton kaj aliaj. Sed eble ĝuste dum la ĉijara ĉampioneco famiĝos novaj nomoj kaj aperos novaj steloj sur la futbala ĉielo.

Jam dekfoje, oni luktis por posedi la titolon "ĉampiono de la mondo". Certe estas interese rigardi, kiuj estis la plej bonaj:

1930...........Urugvajo

1934...........Italio

1938...........Italio

1950...........Brazilo

1954...........FR Germanio

1958...........Brazilo

1962...........Brazilo

1966...........Anglio

1970...........Brazilo

1974...........FR Germanio

Kaj kies nomon oni skribos sur la listo en 1978? Por tion scii, ni devas atendi ĝis la fino de junio. Tiam, en Buenos Aires, okazos la masta matĉo de la 11-a ĉampioneco tutmonda. Kiu venkos? Ĉu ĝi estos iu teamo el Eŭropo? Ĉu, denove, futbalistoj de Suda Ameriko? Aŭ ĉu okazos surprizo? Oni diras: la pilko estas ronda, kaj la matĉo finiĝas je la lasta fajfo de la ludestro.

La plej bona teamo gajnu!

Vortoj (生词)

revuo 评论

mencii 提到

ĉies 所有人的,每个人的

Eŭropo 欧洲

teamo

lukti 角逐,搏斗

ludi 玩,打(球等)

posedi 拥有,占有

ĉampiono 冠军

listo 名单

spekti 欣赏,观看

venki 战胜,获胜

matĉo 比赛

pilko

nombro 数目

fajfo 哨音

partopreni 参加

gajni 获得,赢得

finala 决赛的

Urugvajo 乌拉圭

konkurso 竞赛

Ĉeĥoslovakio 捷克斯洛伐克

pokalo 奖杯,杯子

Italio 意大利

titolo 称号,头衔

Brazilo 巴西

distingi 区分,使突出

FR Germanio 西德

nivelo 水平

Anglio 英国

sporto (体育)运动

estro 长,首领,头目

kvalifiki 使……合格

Argentino 阿根廷

ronda 园的

【概说】

动宾结构中的介词 de

介词 de 有许多用法。本课中出现的动宾结构我们是第一次见到,下面加以说明。

课文的标题是 Revuo de Futbalistoj,照我们以往所学的用法,de 似乎可理解为所属关系,标题便可译为足球运动员的评论。其实不然,这里所表达的意思并不是足球运动员在评论什么,而是他人在评论足球运动员。此处的正确译文应该是:评足球运动员de 在这里不表示所属,而表示对于……”。实际上 de 所连接的两个部分有动宾关系,即介词前的名词在逻辑上起动词谓语的作用,而介词后的名词在逻辑上是前一个名词的宾语。又如:

lernado de Esperanto 学习世界语,posedado de matematiko 掌握数学,prezento de dancoj 表演舞蹈

这种用法不易理解,但要掌握也不是很难。只要注意以下几点,就容易掌握了:

1. 介词 de 前面的名词肯定是及物动词转化的;

2. 介词 de 后面的名词在逻辑上多不能做前面已变成名词的动词的主语;

3. 结合上下文或全文比较。

如:posedado de matematiko 这个短语一定是动宾关系,因为它具备了上面三个条件中的两个,即 posedado 是及物动词 posedi 派生转化而成,且 matematiko 在逻辑上不可能掌握别的什么东西,而只能被别人所掌握。

revuo de futbalistoj 这样的短语中的 futbalisto 在逻辑上尽管可以评论别人,但结合全文一看,便知道它在此处只能充当宾语的角色。

【句型与课文注释】

1. 这是一篇关于足球运动的评论,写于19784月,即在当年举行的世界杯足球大赛之前两个月,因此,要注意作者行文中的时态。

2. En junio de tiu ĉi jaro: 19786月。

3. Ĉies atento direktiĝos al Argentino: 每个人的注意力都会转向阿根廷。因为1978年的世界杯足球大赛将在阿根廷举行。

4. la 16 plej bonajn futbalajn teamojn: 16只最好的足球队。经过各大洲的预选赛后,产生16个队在阿根廷进行最后角逐,以夺取冠军。

5. ĉampioneco: 冠军的称号,冠军赛。

6. en cjiu kvara jaro: 每个四年。又如:en ĉiu dua jaro (每隔两年),en ĉiu tria jaro(每隔三年)

7. aliĝi: 加入。

8. proksimume: 大约。这个词由接尾词 -um 加词根 proksim- 构成。

9. nur 16 plej sukcesaj = nur 16 plej sukcesaj teamoj

10. finala konkurso: 决赛,(进行)决赛圈的角逐。

11. sportobranĉo: 运动项目。branĉo 的引伸义是某个组织或某种活动的分支。

12. spektantoj: 观众。

13. kvalifikado: 对于资格的审查。此处指预选赛。

14. la jenajn landoj = la jenajn landojn. jen 可以加 -a 变成形容词,意为下面的,下列的等。

15. troviĝi: 被发现,存在着,有。

16. antaŭ 4 aŭ 8 jaroj: 4年或8年以前。世界杯足球大赛每隔4年举行一次。

17. Pele: 贝利;Beckenbauer: 贝肯鲍尔;Jaŝin: 亚辛;Charlton: 查尔顿。他们都是驰名足坛的名将。

18. rigardi 是不定式作主语,后面的 kiuj 从句又是 rigardi 的宾语从句。

19. FR Germanio La Federacia Respubliko de Germanio(德意志联邦共和国,现已与德意志民主共和国合并为德国)的缩写形式。缩写部分按字母名称念。

20. Buenos Aires: 布宜诺斯艾利斯,阿根廷首都。

21. Aŭ ĉu okazos surprizo: 或者会爆出冷门吗?

22. Oni diras... la ludestro: 常言道:求是园的,裁判的最后一声哨音响过,比赛就结束了。意即鹿死谁手还为可知,最后的结果也只有等比赛最后结束方能知晓。

Gramatiko (语法) 

国家名称

国名的构成有两大类,一类是派生,一类是以民族名称代替国名。

一、派生

派生有三种方法:

1. 民族名称加 -uj:

民族

国家

Anglo

Anglujo(英国)

Aŭstro

Aŭstrujo(奥地利)

Germano

Germanujo(德国)

Hindo

Hindujo(印度)

Ĉino

Ĉinujo(中国)

2. 民族名称加 -i:

Anglo

Anglio(英国)

Aŭstro

Aŭstrio(奥地利)

Germano

Germanio(德国)

Hindo

Hindio(印度)

Ĉino

Ĉinio(中国)

由上可知,-uj -i 实际上是可以互换的。正是的用法应是 -uj, 但人们常用 -i,而不用 -uj

3. 民族名称加 -lando构成:

民族

国家

Brito

Britlando(英国)

Ruso

Ruslando(俄国)

Sviso

Svislando(瑞士)

-lando构成的国名通常显得笨重,因此人们常用 -uj -i 来代替 -lando

二、以民族名称代替国名:

Brazilo(巴西),Urugvajo(乌拉圭),Usono(美国)

这种用法多见于历史很短的国家。在美洲与非洲特别多见。

另外,有些国家因历史的原因,光有种族的名称来派生还不足以说明问题,而加上了一定的形容词等,这时必须加冠词。如:

La Federacia Respubliko de Germanio(西德)

La Popola Respubliko de Mongolio(蒙古人民共和国)

同义词

akiri, gajni

两个词都有获得的意思。akiri 表使用过一定的努力获得某物。它获得的对象多半是具体的实物。而 gajni 则多指在一定的比赛或竞争中获胜,获得的对象多半是抽象的东西。

Vi devas akiri monon per via laboro. 你应该用自己的劳动去挣钱。

Li laboris dum tuta jaro, sed li eĉ ne akiris domon. 他干了整整一年,但他连房子也没有挣得一间。

La plej bona teamo gajnu! 愿最好的队获胜!

La teamo gajnis la matĉon. 那个队赢得了比赛。

Se vi ne semas nun, vi ne povos gajni aŭtune. 你现在不播种,秋天就不会有收获。

Ĉni povas gajni la batalon? 我们会赢得这场战斗吗?

词缀用法

-ebl, -ec

-ebl

接尾词 -ebl 表示可能的,一般只加在及物动词之后,具有被动意义。

legi(读)—— legebla(可阅读的)

vidi(看见)—— videbla(能被看见的)

kredi(相信)—— kredebla(可相信的)

manĝi(吃)—— manĝebla(能吃的)

-ebl 可以转化或派生为新词,如:ebla(可能的),eblo(可能),eble(可能地),ebleco(可能性),ebligi(使……可能)。

-ec

接尾词 -ec 表示抽象的性质,多与形容词或名词一起构成新词:

amiko(朋友)—— amikeco(友谊)

infano(儿童)—— infaneco(童年)

juna(年轻的)—— juneco(青春)

certa(确实地)—— certeco(确实)

necesa(必要的)—— neceseco(必要性)

相关热词:世界语
小语种系列辅导课程
张 彤国际关系学院博士,日语能力测试一级,授课严谨……详情>>
张彤:日语辅导名师
李晓璐北京第二外国语大学毕业,发音清晰标准,口语流利……详情>>
李晓璐:韩语辅导名师
张瑞雪首都师范大学毕业,通俗易懂、深入浅出、发音纯正……详情>>
张瑞雪:西班牙语辅导名师
于 淼中国伊斯兰教经学院毕业,后留学埃及爱资哈尔大学……详情>>
于淼:阿拉伯语辅导名师

  1、凡本网注明 “来源:外语教育网”的所有作品,版权均属外语教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:外语教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式
  编辑信箱:for68@chinaacc.com
  电话:010-82319999-2160