您的位置:外语教育网>小语种>世界语 正文
  • 站内搜索:

世界语缩略语总表 (世汉对照)(2)

2006-08-22 08:38王崇芳

jul. (aŭ Jul) (=julio aŭ Julio) 七月

jun. (aŭ Jun.) (=junio aŭ Junio) 六月

k.a. (=kaj aliaj) 及其他 (=kaj ankaŭ)

k.c. (=kajceteraj, kaj cetere) 以及其他

K.C.E.(KCE) (=Kultura Centro Esperantista) 世界语者文化中心

K.E.L.I. (aŭ KELI (=Kristana Esperantista Ligo Internacia) 国际基督教世界语者协会

k.s. (kaj similaj, kaj simile) 以及类似的

k.t.p. (aŭ ktp., ktp) (kaj tiel plu) 等等

k 代表 kilo(千) (=kaj) 和,同(多见于SAT出版物中)

ka (=kalorio) 卡(路里)

k-dino(或K-dino) (=kamaradino) 女同志

k-do(或K-do) (=kamarado) 同志

kg. (=kilogramo) 千克

kHz. (=kiloherco) 千赫

konj. (=konjunkcio) 连接词,连词,并列连词

kor. (=korespondi, korespondado) 通信,(=korespondanto) 通信者

kv. (=kilovolto) 千伏(特),(=kilovato) 千瓦 (=kvartalo) (城市的)区

L.I.B.E. (aŭ LIBE (=Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) 国际盲人世界语者协会

L.K. (aŭ LK.) (=Lingva Komitato) 语言委员会

L.K.K. (aŭ LKK. (=Loka Kongresa Komitato) (国际世界语协会)国际世界语大会当地委员会

L.R. (Lingvaj Respondoj) 《语言答问》

L. (=latina lingvo) 拉丁语,(=latina) 拉丁语的

laŭl. (=laŭlitere) 按照字面的意义,按照字母顺序逐字地

lec. (=leciono)

lern. (=lernanto) 学生,学员

M.E.L. (aŭ MEL) (=Muzika Esperanto-Ligo) 世界语音乐协会

m ①代表mili- 毫(=10-3 千分之一) (=marko) 马克(德国和芬兰的货币单位) (=metro) (=minuto)(写于有关数字的右肩)分 (=monato) 月份,(=monata) 月的

MA. (=Membro-Abonanto) 订户会

maj. (aŭ Maj.) (=majoMajo) 五月

maks. (=maksimume) 至多,最高限度地

mar. (aŭ Mar.) (=marto aŭ Marto) 三月

mat. (=matematiko) 数学

med. (=medicina) 医学

mg. (=miligramo) 毫克

min. (=minimume) 最低限度

ml. (=mililitro) 毫升

mll (=mallongigo) 缩写,略语

mm. (=milimetro) 毫米

mn. (aŭ m.) (=minutoi)

N. (=nitrogeno) ②(或n.(=Nordo) 北方

n. (=nomo) 名字 (=nano-) 表示词头“纤”(毫微,=10-9) (=naskita) 出生

N.B. (=Notu bone) 请注意

N.B.N.NBN (=Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo) 生物学新命名法促进学会

n (=nedifinita nombro) 任意数

Ned. (aŭ Nederl.) (=Nederlando) 荷兰

n-ro (=numero) 号码

ntr. netransitiva)不及物的

O.A. (= Oficiala Aldono al U.V.) 《世界语通用词汇》的“正式增补词”

o (=omo) 欧姆

O (=oksigeno)

of. (oficisto) 职员

ofic. (oficiala) 正式的

okc. (aŭ Okc.) (=okcidento aŭ Okcidento) 西方

okt. (aŭ Okt.) (=oktobro aŭ Oktobro) 十月

opt. (=optiko) 光学

p. (=paĝo) (=polo) 波兰人, (=pola) 波兰的 (=proprasenco) (词的)本义

p.K. (=post Kristo) 纪元后

P.S. (=Post skribo aŭ postskribo) (信函后的)附言

P.T.T. (aŭ PTT.) (=Poŝto, Telegramo kaj Telefono) 邮电

P. (=Pollando) 波兰人, (pola lingvo)波兰语 (=Patro) 神父

PAG. (aŭ P.A.G.) (=Plena Analiza Gramatikoi)《(世界语)分析语法大全》

part. (=participo) 分词

pas. (=pasinta) 过去的

PG.P.G. (=Plena Gramatiko de Esperanto) 《世界语语法大全》

pĝ (=paĝo)

pm. (=poŝtmarko) 邮票

pp. (=parolante pri, se paroli pri) 指…说

pref. (=prefikso) 前缀

prep. (=prepozicio) 介词,前置词

prez. (=prezidanto) 主席

priv. (=privatulo) 个人

prof (=profesoro) 教授

proks. (=proksimume) 大约

pron. (=pronomo) 代词,代名词 (=prononco) 发音,(=prononcu) 请读为

prop. (=propaganda) 宣传的 (=propozicio) 分句

Prov. (=Proverbaro Esperanta) (柴门霍夫)《世界语谚语集》

ptm. (aŭ p.t.m.) (=posttagmeze) 下午

R. (=Rusio) 俄国,(rusa lingvo) 俄语

r. (=rondo) 界,社,团体 (=ruso) 俄罗斯人,(=rusa) 俄罗斯人的,俄罗斯的

rad. (=rakido) 词根

red. (=redakcio) 编辑部,(=redaktoro) 编辑

ref. (=referenco) 参考

resp. (=respektive) 各自地

Rim. (=rimarko aŭ rimarkigo) 注意,备考

Ru. (=Rumanio) 罗马尼亚,(=rumana lingvo) 罗马尼亚语

rub. (=rublo) 卢布

s. (=sekundo) (=speso) 斯派斯(世界语运动初期虚拟的国际货币单位,约等于一厘) (stero) 一立方米(烧柴计量单位)

S.R.E.S. (aŭ SRES) (=Scienca Rondo de Esperantistaj Studentoj)世界语者大学生科学会

s-anino (=samideanino) 女同志

s-ano (=samideano) (男)同志

SAT(或S.A.T.) (Sennacieca Asocio tutmonda) 全世界无民族协会

sek. (=sekretario) 秘书

send. (sendas) 送,(sendinto) 发信人,(=sendita) 已寄发

sept. (aŭ Sept.) (=septembro) 九月

s-ino (=sinjorino) 夫人,太太

soc. (aŭ Soc.) (=societo) 协会

s-ro (=sinjoro) 先生

str. (=strato) 街道 (=sterlinga) 英镑的

sub. (=subjunkcio) 从属连词

subst. (=substantivo) 名词

suf. (=sufikso) 后缀

Sved. (=Svedio aŭ Svedujo) 瑞典,(=sveda lingvo) 瑞典语

sved. (=svedo) 瑞典人,(sveda) 瑞典的

ŝi. (=ŝilingo) 先令

ŝo (=ŝilingo) 先令

T. (=taro) (货物的)皮重

t. (=tuno)

T.E.J.O. (aŭ TEJO) (=Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) 全世界世界语者青年组织

T.E.Ĵ.A. (aŭ TEĴA) (=Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio) 全世界世界语者新闻记者协会

T.E.V.A. (aŭ TEVA) (=Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio) 国际世界语者素食协会

t.n. (=tiel nomata) 所谓

tel (=telefono) 电话机,电话

TNT (=trinitrotolueno) 梯恩梯(即三硝基甲苯)

tr. (=transitiva) 及物的,他动的

trad. (=traduo) 译文,(tradukis) 翻译,(tradukinto) 译者,(tradukita) 翻译的

U.A.L.E. (aŭ UALE) (=Universala Artista Ligo de Esperantistoj) 国际世界语者艺术家协会

U.E.A. (aŭ UEA) (=Universala Esperanto-Asocio) 国际世界语协会

U.K. (aŭ UK) (=Universala Kongreso de Esperanto) 国际世界语大会

U.M.E.A. (aŭ UMEA) (=Universala Medicina Esperanto-Asocio) 国际世界语医学协会

U.S.S.R. (aŭ USSR) (=Unio de Sovetaj Socialistaj Respublikoj) (前)苏维埃社会主义共和国联盟

U (=uranio)

Unesko (=Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Eduko, Scienco kaj Kulturo) 联合国教科文组织

univ. (=universitato) 大学

UNo (=Unuiĝintaj Nacioj) 联合国

upm. (=uzitaj poŝtmarkoj) 用过的邮票

Us. (=Usono) 美国,(Usona),美国的,(Usonano) 美国人

UV. (=Universala Vortaro) (世界语)《通用词汇》

V.E.K. (aŭ VEK) (=Veterana Esperantista Klubo) 老世界语者俱乐部

V (=volframo)

v. (=vanadio) (=vatto)(ŭato) 瓦,瓦特 (=vendas) 卖,出售 (=verbo) 动词 (=verso) 诗句 (=vidu) 请参阅,见 (=volto) 伏特,伏

Vd. (aŭ V) (=vidu) 请看

VD (=vicdelegito)(UEA)副代表

veg. (=vegetaĵo) 植物

vesp. (=vespere) 在晚上

vicprez. (=vicprezidanto) 副主席

vol. (=volumo)

Z (=Zamenhof) 柴门霍夫

zĝ. (=zoologia ĝardeno) 动物园

[1][2]
相关热词:世界语
小语种系列辅导课程
张 彤国际关系学院博士,日语能力测试一级,授课严谨……详情>>
张彤:日语辅导名师
李晓璐北京第二外国语大学毕业,发音清晰标准,口语流利……详情>>
李晓璐:韩语辅导名师
张瑞雪首都师范大学毕业,通俗易懂、深入浅出、发音纯正……详情>>
张瑞雪:西班牙语辅导名师
于 淼中国伊斯兰教经学院毕业,后留学埃及爱资哈尔大学……详情>>
于淼:阿拉伯语辅导名师

  1、凡本网注明 “来源:外语教育网”的所有作品,版权均属外语教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:外语教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式
  编辑信箱:for68@chinaacc.com
  电话:010-82319999-2160